1.साईसार्थक

2. समर्पित

3. सार्थक

4. समर्थ्य

5.सम्यक

6. सहृदय

7.सम्युक्त

8. सात्विक

9.सौमिल

10. सामर्थिक

अशाच अनेक सुंदर नावांसाठी तुम्ही भेट देऊ शकता माझ्या पेज ला